Privacy Policy

1.Наемателя трябва да има навършени 23 години, да притежава документи за самоличност – лична карта и шофьорска книжка с контролен талон. Стаж не по-малко от 3 години.


2.Минимален срок на наем 3 дни с максимално допустим пробег 200км на ден. Максимален месечен пробег 3000км. Допълнителните километри се таксуват 0,20лв/км


3.Автомобилът не може да напуска пределите на България, без писмено съгласие на наемодателя или се дължи неустойка в размер на 2000лв. Срещу допълнително заплащане автомобила може да се управлява в Румъния, Турция /европейска част/, Гърция, Северна Македония. За всяка страна се дължи административна невъзвръщаема такса от по 200лв и общ депозит в размер на 800лв.


4.Стойността на наема включва застраховка гражданска отговорност и пътна такса/винетка/


4.1. Срещу допълнително заплащане от 8лв/ден може да се добави застраховка каско. Застраховка каско не покрива щети по гуми, джанти, които не са причинени от пожар или катастрофа, доказано чрез протокол от КАТ


4.2. Застраховка каско се счита за недействителна при причиняване на щети по автомобила при шофиране по неасфалтирани пътища или офроуд. Щети причинени по шасито или каросерията на автомобила вследствие шофиране по неасфалтирани пътища се заплащат до пълното възстановяване на автомобила, като се дължи неустойка за времето, в което автомобила не може да се използва, независимо от типа застраховка.


4.3. Стойността на наема е за 24 часа. Закъснение от 1-4 часа се таксува с 50% дневен наем, а над 4 часа с пълен дневен наем


4.4. Стойността на наема не включва гориво. Възможно е предплащане на горивото. Получаване с пълен и връщане с празен резервоар.


4.5. Автомобила се предава почистен и измит вътре и вън и се приема в края на наемния период в същото състояние. Услугата по почистване на автомобила се заплаща на цена 20лв. Силно замърсени автомобили се заплащат на цена 60лв.


4.6. В случай на щети, загуби или посегателства върху автомобила или на части от него, както и в случай на щети по интериора, независимо от вината – той е длъжен да заплати обезщетение, включващо разходите за възстановяване, разходи за връщане/репатриране/ и пропуснати ползи за времето на ремонт.


4.7. В случай на загуба на свидетелство за регистрация, ключ или регистрационна табела се заплаща глоба в размер на 300лв.


5. При наемане на автомобила с основно покритие на застраховка гражданска отговорност /без допълнителна застраховка каско/ се заплаща депозит в размер на 200лв
Задължение на наемателя


1. Наемателят се задължава да ползва автомобила според неговото предназначение и да се грижи за него с грижата на добър стопанин. В случай на катастрофа, щета или повреда да предприеме всички мерки за ограничаване и или намаляване на щетите на наетия автомобил. В случай на ПТП да спазва изискванията на закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане, отнасящи се до писмените отчети и други документи издавани от Полицията /КАТ/.В случай на щети или ПТП, наемателя трябва да уведоми наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни на свидетели, свързани с това, както и да оказва пълно съдействие на наемодателя за изясняване на ПТП. Наемателя се задължава да предприеме действия за осъществяване права на наемодателя срещу трети лица.


2. Наемателят няма право да продава, залага или ипотекира наемният автомобил или да го предоставя на трети лица неописани в договора за наем. Няма право да го използва за теглене на ремаркета, както и да участва в състезания, обучения или тестове, да пренася едри, насипни или други строителни материали. Да управлява автомобила под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.


3. Наемателят се задължава да спазва ограниченията за движение по пътищата и да спазва закона за движение по пътищата. В случай на нарушение носи пълна отговорност за наказания и повреди причинени от неспазването на горепосочения закон. В случай, че виновността на наемателя е доказана чрез видео заснемане или снимков материал на властите, АУАН или НП, наемателят заплаща всички суми и плащания по административни и съдебни такси, включително и таксата на адвоката нает от наемодателя.


4. Наемателят дава съгласието си при подписване на договора за наем, че неговите лични данни, описани в договора, ще бъдат използвани за търсене на наказателна и гражданска отговорност в съответствие с действащото законодателство на Република България.